Publication

Forschungsprojekt NuNDa (Nutzung neue Daten)

Catégorie
Exposé
Date
14 septembre 2023
Description
Forschungsprojekt NuNDa (Nutzung neue Daten) Oliver Buschor (Rapp AG) Florian Bislin (Eraneos Switzerland) 14.09.2023, Forschungstagung SVI
Auteurs
Florian Bislin, Eraneos Switzerland
Oliver Buschor, Rapp
Visibilité
Public